Jochem Boxem Photography

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Jochem Boxem, handelend onder de naam: Jochem Boxem Photography.

Bij het boeken van een fotoshoot of complete reportage ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Jochem Boxem Photography. Deze zijn hieronder zorgvuldig opgesteld om na te lezen.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

Gegevens fotograaf:
Naam: Jochem Boxem
Telefoon: 06-43479580
Website: www.jochemboxem.nl
KvK: 86101978

1. Aanbiedingen en offertes van Jochem Boxem Photography zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Het aantal uren van het gekozen pakket kan binnen een maand na tekenen worden uitgebreid voor de prijzen die in de offerte vermeld staan, tenzij anders is overeengekomen. Het pakket kan niet worden verkleind. Indien het pakket na deze maand wordt uitgebreid naar een ruimer pakket gelden de op dat moment geldende tarieven, welke kunnen afwijken van de tarieven in de offerte, omdat de tarieven van Jochem Boxem Photographyregelmatig kunnen wijzigen door prijsstijgingen.

1. De klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Jochem Boxem Photography werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

2. Bij aanvaarding van een offerte of aanbod, behoudt Jochem Boxem Photography zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

3. Jochem Boxem Photography houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Jochem Boxem Photography onaanvaardbaar maken.

4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Jochem Boxem Photography is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

 1. Bij annulering van een opdracht door de klant tot 48 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip worden geen kosten in rekening gebracht. Het eventueel betaalde aanbetaling wordt niet terugbetaald. Bij annulering binnen 48 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip zal het volledige bedrag voor de opdracht door Jochem Boxem Photography in rekening worden gebracht.
 2. Consumenten mogen te allen tijde de afspraak verplaatsen tegen betaling van 10% van het afgesproken bedrag.
 3. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Jochem Boxem Photography gebruikelijk gehanteerde vergoeding bij annulering van toepassing.
 1. Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt er zo snel mogelijk gezocht naar een passende oplossing. Dit kan zijn:

  • Het plannen van een nieuwe datum
  • Jochem Boxem Photography tipt een andere fotograaf die mogelijk beschikbaar is. Hierbij staat Jochem Boxem Photography niet garant voor het vinden van een passende fotograaf noch kan een fotograaf gegarandeerd worden.
  • U heeft recht het contract te ontbinden.

 2. In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

1. Jochem Boxem Photography zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Jochem Boxem Photography gebruikelijk werkt.

2. Jochem Boxem Photography spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.

3. De uitvoering van de opdracht geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4. De klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Jochem Boxem Photography tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

6. De klant verplicht zich de omstandigheden voor Jochem Boxem Photography zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

7. Groepsfoto’s en andere specifiek door de klant verzochte foto’s, kunnen slechts door Jochem Boxem Photography worden vervaardigd, wanneer de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en de klant voldoende maatregelen treft om het vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken, waaronder maar niet uitsluitend het aanwijzen van belangrijke personen.

8. Jochem Boxem Photography garandeert nadrukkelijk niet dat alle door de klant gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd worden.

9. Jochem Boxem Photography levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Jochem Boxem Photography slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard.

10. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Jochem Boxem Photography en kan extra kosten met zich meebrengen.

1. Voor bruidsfotografie, portretfotografie, familiefotografie, reclamefotografie of bedrijfsfotografie op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Jochem Boxem Photography denkt uiteraard graag mee en kan daar uiteraard in meedenken en adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.

2. Indien een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage, is het bruidspaar verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Het bruidspaar is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

1. De klant draagt zorg voor het regelen van een parkeervergunning indien deze wordt vereist. Als er sprake is van betaald parkeren, dan zal de klant zorgdragen voor het activeren van de parkeerapp. De bijkomende kosten door het nemen van een vergunning of het betalen van de parkeerkosten komen te allen tijde voor de klant.
2. Eventuele reiskosten bedragen € 0,35 per kilometer. Bij declaraties van reizen met openbaar vervoer worden de originele plaatsbewijzen bijgevoegd.
3. De reisafstand wordt berekend met behulp van de Google Maps of NS-tabel.

1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Jochem Boxem Photography betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
2. Jochem Boxem Photography mag bij het aangaan van de overeenkomst tot levering van een product een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Jochem Boxem Photography de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 1. Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
 2. Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s van het blog met watermerk mogen wel gedeeld worden op Social media.
 3. Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.
 4. Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven, Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.
 5. Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
 6. De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.
 7. De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen onder naamsvermelding van Jochem Boxem Photography
 1. Er zullen naastJochem Boxem Photography geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht.
 2. Overige aanwezige personen is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf vanJochem Boxem Photography te hinderen.
 3. Indien de klant een professionele videograaf inhuurt dan zal de klant aangeven of Jochem Boxem Photography of videograaf de momenten moet vastleggen om het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt. 
 4. Het is Jochem Boxem Photography toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de klant.

Jochem Boxem Photography maakt het album op met de door jullie zelf gekozen fotobestanden. Indien jullie dit prettig vinden kan Jochem zelf een layout maken. De lay-out zal vervolgens middels een pdf ter beoordeling worden toegestuurd.

Trouwalbums worden pas na ontvangst van de betaling bij leverancier besteld.

Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie. Gemiddelde levertijd van het album is ca 2 maanden.

Verzending van trouwalbums binnen Nederland is gratis. Verzending van trouwalbums buiten Nederland worden verzendkosten in rekening gebracht. Album worden verzekerd verzonden op het huisadres met verzoek voor handtekening.

Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.

Fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.

Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant

Klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

Indien klant zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde cd/dvd/usb-stick is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Trouwalbum.

Het album wordt door fotograaf opgemaakt. Klant ontvangt middels proofing inzage in het album ter goedkeuring en kan kosteloos tot 3 correctieronden doorgeven (waarbij er foto’s vervangen, verwijderd of verplaatst moeten worden). Verplaatsen is alleen mogelijk als niet de complete layout veranderd dient te worden of andere wijzigingen met een maximum aanpassingsduur van 2 uur. Meer of andere wijzigingen vinden in overleg plaats. Hiervoor kan de fotograaf € 75,00 per uur factureren. Na goedkeuring van de albumopmaak zal het album worden besteld. 

Indien klant niet binnen 4 weken reageert met feedback op het fotoalbum en het half jaar na opname is verstreken zal het album niet meer in productie worden genomen.

Het album kan aangetekend per post worden verstuurd indien gewenst. Het album wordt na ontvangst van de drukker bij Jochem Boxem Photography goed nagekeken of alles naar wens is en daarna pas opgestuurd als alles juist blijkt te zijn gedrukt. Bij schade na verzenden vanuit Jochem Boxem Photography naar het bruidspaar veroorzaakt door de transporteur is Jochem Boxem Photography niet aansprakelijk. Mocht er geval van schade zijn en blijkt dat dit door het transport gekomen is zijn dan kan de verzender eventueel aansprakelijk gesteld worden en kan worden geprobeerd het bedrag van het verstuurde album terug te vorderen bij de transporteur (PostNL).

Het demo album kan in maat en soort afwijken van het geleverde album.

Wanneer de betaling is voldaan wordt akkoord gegaan met de laatst gecommuniceerde versie van het trouwalbum. Het is niet meer mogelijk om na de betaling aanpassing te door te voeren.

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Jochem Boxem Photography in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Jochem Boxem Photography kan worden toegerekend in een van de wil van Jochem Boxem Photography onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Jochem Boxem Photography kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Jochem Boxem Photography 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Jochem Boxem Photography er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Jochem Boxem Photography is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
 1. Jochem Boxem Photography zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Er wordt gewerkt met professioneel Canon apparatuur. Jochem Boxem Photography is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Hij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen.
 2. Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.
 1. Jochem Boxem Photography is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Jochem Boxem Photography aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Jochem Boxem Photography is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Jochem Boxem Photography aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een eventueel gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 6.  
 1. Bij reportages langer dan 4 uur zal er voor voor de fotograaf voor wat te eten en te drinken worden gezorgd. Indien de fotograaf ook in de avond aanwezig is zal er voor de fotograaf voor een voedzame maaltijd worden gezorgd. Dat mag dezelfde maaltijd zijn als de daggasten met in iedere geval een hoeveelheid groenten. De fotograaf moet de kans krijgen om de maaltijd te kunnen op eten zonder enige vorm van haast.

 2. Alle details zoals adressen, waar te starten met fotografie etc, worden uiterlijk twee weken voor de bruiloft nogmaals doorgesproken met de fotograaf, om eventuele wijzigingen door te geven.

 3. Jochem Boxem Photography is niet aansprakelijk voor het feit dat niet iedereen op de foto staat. Wilt u dit altijd ruim voor de dag aangeven indien dit uiterst noodzakelijk is, zodat de ceremoniemeester dit op de dag zelf kan arrangeren en inplannen middels een lijstje voor de fotograaf.

 4. Dit geldt ook voor overige zaken die u graag terug ziet in uw album.

 1. De Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.

 2. Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

 3. Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s. De fotograaf heeft volledige vrijheid in het gebruik van de foto’s en wordt niet beperkt tot blog, website, portfolio, social media, tentoonstelling en/of reclame materiaal. Indien het bruidspaar dit wenst is het mogelijk dat de fotograaf geen namen gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van bruidspaar wordt gegoogled.

 1. Jochem Boxem Photography is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Jochem Boxem Photography zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen